TAM TASDİK HİZMETİMİZ

Ülkemizin son derece değişken, zaman zaman çelişkilerle dolu vergi ortamında, işadamlarının, karlılıklarını etkileyebilecek her türlü vergisel ve yasal düzenlemeye hakim olmaları beklenemez. Özellikle mevzuatın ve iş koşullarının hızla değiştiği son yıllarda, Türkiye’de büyük kuruluşlar kendilerini vergi riskleri yönünden emniyette hissetmemektedirler. Bu durumdaki kuruluşların, sık değişen mevzuata uyum sağlanması, taşınan risklerin ve bu risklere ilişkin olarak alınabilecek önlemlerin tespit edilmesi, mevzuatın tanıdığı imkanlardan faydalanılması gibi hususları teminen, mali müşavirlik alanında hizmet veren profesyonel kuruluşlardan destek alması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Öte yandan, kısaca tam tasdik olarak adlandırılan ve esas itibariyle vergi inceleme yetkisinin Maliye Bakanlığı tarafından bağımsız olarak çalışan Yeminli Mali Müşavirlere bırakılmasını ifade eden sistem de 1995 yılından beri yürürlüktedir.

Tam tasdik hizmetinin alınması yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, Maliye Bakanlığı tam tasdik kapsamında olmayan tüm şirketleri vergi incelemesine alacağını ifade etmek suretiyle farklı bir yöntemle bu işlemi bir anlamda zorunlu hale getirmiştir.

Kısaca tam tasdik hizmeti olarak adlandırılan, kurumlar vergisi beyannamesinin ve bunların eki mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin hizmetlerin kapsamı 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili Tebliği’lerde belirlenmiştir.

İlgili mevzuatta yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı ödenmesi gereken kurumlar vergisinin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olarak belirlenmiş, Maliye Bakanlığı inceleme elemanlarınca öncelikli olarak yeminli mali müşavirlere kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerini tasdik ettirmeyen mükelleflerin hesaplarının inceleneceği belirtilmiştir.

Tam tasdik denetim çalışması temel olarak;

Kurumlar vergisi, geçici vergi ve karpayı stopajı başta olmak üzere müşterinin yükümlü olduğu vergilerin vergi mevzuatının belirlediği şekilde hesaplanarak ödenip ödenmediğinin tespiti amacıyla müşterinin her türlü defter, hesap, kayıt ve işlemleri ile bunların dayanağı belgelerin incelenmesini, Yasal defterlerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve diğer ilgili muhasebe standart ve politikalarına uygun olarak tutulup tutulmadığının tespitini, Kurumlar vergisi, geçici vergi ve kar payı stopajına ilişkin beyannameler ile ek mali tabloların ve bildirimlerin hazırlanmasına yardım edilmesini, Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili ortaya çıkan hata ve eksikliklerin tespiti ile bunların giderilmesine yönelik alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesini, Müşterinin vergi yükümlülüklerini yerine getirirken bu yükü aşağıya çekebilmesi için yararlanabileceği vergi teşvik ve avantajları ile muhasebe politikalarının belirlenmesini, kapsamaktadır.

Hizmet ekibimiz ile şirketiniz yetkilileri arasında yapılacak bir toplantıda tam tasdik hizmeti çerçevesinde yapılacak işler ile denetim planı ve raporlanması konuları görüşülerek şirketinizin ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek şekilde nihai hale getirilecektir. Üzerinde mutabık kalınacak denetim takvimi çerçevesinde, mutlaka her geçici vergi dönemi itibariyle geçici vergi beyannamesinin hazırlanmasına yönelik sınırlı incelemeler ve ayrıca tam tasdik kapsamındaki tüm işlemleri kapsayan tam incelemeler gerçekleştirilecektir. Bu inceleme sonuçları hazırlanacak ara raporlar vasıtasıyla Şirketiniz yetkilileri ile paylaşılacak, takiben yapılacak toplantılar ile işlemlerin düzeltmesi ve iyileştirilmesine yönelik değerlendirme ve tavsiyelerde bulunulacaktır.

Hesap döneminin bütününe ilişkin incelemelerin tamamlanmasından sonra, Şirketinizin kurumlar vergisi beyannamesi ve eki mali tablolar yeminli mali müşavir sıfatıyla tarafımızdan tasdik edilecek, tam tasdik denetim çalışmamız ile ilgili olarak hazırlanan Tam Tasdik Raporunun aslı vergi dairenize, bir örneği de tarafınıza gönderilecektir.